Výpis Zastupitelstvo Hrádek nad Nisou 2018


Toto je výpis za rok 2018, který se týká jen Václavic, celé znění Zastupitelstva najdete na stránkách města zde

 


17. schůze rady města 17. 10. 2018

17/778/RM/18 – Zveřejnění záměru změny v Pachtovní smlouvě č. 13/063/14 / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí žádost č.j. 4331 ze dne 14.6.2018 a žádost č.j. 6580 ze dne 17.9.2018 k pozemku p.č. 220/1, trvalý travní porost, o výměře 3 398 m2 a k pozemku p.č. 213, ostatní plocha, o výměře 1 378 m2v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.

2) souhlasí se zadáním geometrického plánu na rozdělení pozemku p.č. 220/1 dle návrhu a ukládá odboru OIaSM jeho zajištění.

3) schvaluje zveřejnění záměru změny v Pachtovní smlouvě č. 13/063/14 na pronájem pozemku p.č. 213, ostatní plocha, o výměře 1 378 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, kterou dojde ke zúžení předmětu nájmu o pozemek p.č. 220/1 a tím i k úpravě výše nájemného z původních 478 Kč/rok na nových 138 Kč/rok a kterou dojde k úpravě doby nájmu s účinností od 1.1.2019 do 31.12.2023.

4) schvaluje zveřejnění záměru prodeje dvou částí rozděleného pozemku p.č. 220/1, trvalý travní porost, o výměrách, které budou upřesněny na základě vypracovaného geometrického plánu, v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou a to každou část zvlášť za minimální cenu 242 Kč/m2 s DPH, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, formou obálkové metody s tím, že k pozemkům bude zřízeno předkupní právo jako právo věcné ve prospěch Města Hrádek nad Nisou.

Termín: 7.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

17/783/RM/18 – Zveřejnění záměru propachtovat pozemek p.č. 175/2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí žádost č.j. 5489 ze dne 2.8.2018 na propachtování pozemku p.č. 175/2, zahrada, o výměře 297 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.

2) schvaluje zveřejnění záměru propachtovat pozemek p.č. 175/2, zahrada, o výměře 297 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za účelem zřízení zahrady a zázemí k nemovitosti, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za minimální cenu 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.

Termín: 7.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO


15. schůze rady města 19. 09. 2018

15/719/RM/18 – Silnice k vyřazení / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit:

  1. a) převzetí silnice číslo III/2719 Hrádek nad Nisou v délce 1,059 km, která se nachází  na p.p.č. 120/1, 1602/15, 1602/20, 1602/61, 1602/62, 1733/1 (Husova ul., Oldřichovská ul.) a navazující p.p.č. 1733/2, 1733/3, 1733/7 a 1733/6 vše k.ú. Hrádek nad Nisou,
  2. b) převzetí silnice III/27110 v délce 1,905 km, která se nachází na p.p.č. 354/6, 1187/1 a p.p.č. 1270 k.ú. Oldřichov na Hranicích,
  3. c) převzetí silnice III/2712 Bílý Kostel-Václavice (přes Pekařku) v délce 2,507 km, která se nachází na p.p.č. 3012 k.ú Václavice u Hrádku nad Nisou a dále p.p.č. 2768/1 odbočka na Uhelnou ke Spálené Lípě, které jsou ve vlastnictví Liberecké kraje, ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o. IČ 70946078, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Černohorská

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/725/RM/18 – Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 15/12 a části p.č. 2773/12 v k.ú. Václavice u HnN / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí žádosti č.j. 5321 a č.j. 5322 oba ze dne 25.7.2018 o pronájem pozemku p.č. 15/12, trvalý travní porost, o výměře 1 301 m2 a části pozemku p.č. 2773/12, ostatní plocha, komunikace, o výměře cca 185 m2 oba v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.

2) schvaluje zadání geometrického plánu na oddělení části pozemku p.č. 2773/12 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou dle návrhu odboru OIaSM.

3) schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 15/12, trvalý travní porost, o výměře 1 301 m2 a části pozemku p.č. 2773/12, ostatní plocha, komunikace, o výměře, která bude upřesněna na základě vypracovaného geometrického plánu, za minimální cenu 242 Kč/m2 s DPH, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, formou obálkové metody s tím, že k pozemkům bude zřízeno předkupní právo jako právo věcné ve prospěch Města Hrádek nad Nisou.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/731/RM/18 – Výpůjčky kontejneru IBC na užitkovou vodu / Ostatní

Rada města po projednání:

1)     schvaluje vzorovou smlouvu na výpůjčku kontejneru IBC o objemu 1 000 l jako nádrž na užitkovou vodu (která mimo jiné tvoří přílohu důvodové zprávy k tomuto usnesení), určených pro obyvatele Václavic, které byly pořízeny v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 07/145/ZM/18,

2)     pověřuje starostu města uzavřít smlouvu o výpůjčce, dle bodu 1) tohoto usnesení s osobami: paní Červenou, panem Kirschnerem, panem Vaškovičem, panem Martinem, panem Macurem, panem Kučerou, panem Svobodou, uvedenými v příloze, která mimo jiné tvoří přílohou důvodové zprávy k tomuto usnesení.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Doleželová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO


14. schůze rady města 05. 09. 2018

14/673/RM/18 – Vyjádření ke stavebnímu záměru – DČOV pro RD č.p. 218 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání nemá námitek z titulu účastníka řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) jako vlastník dotčeného pozemku p.č. 3316 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou ke stavebnímu záměru „DČOV D5 s el. pilířem, SHL nádrž, vyústní objekt a měrná šachta pro rodinný dům č.p. 218 na p.p.č. 164, 375/5, a 3316 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou“ dle dokladů žádosti č.j.: 6185/2018 – výkresů C.03, D.1.1 B02 vyhotovených autorizovanou osobou ČKAIT 0500023 v 5/2018, stavba nemá negativní vliv na majetek města.

Termín: 19.9.2018

Zodpovědná osoba: Jirkalová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/

SCHVÁLENO


8. mimořádná schůze rady města 29. 08. 2018

8mim/066/RM/18 – Zásah do krajinného rázu Hrádecka – Větrný park Václavice (uzavření smlouvy) / Smlouvy

Rada města po projednání důvodové zprávy DOPORUČUJE zastupitelstvu města schválit a uzavřít text Smlouvy o platbě za zásah (větrnými elektrárnami) do krajinného rázu Hrádecka.

Termín: 5.9.2018

Zodpovědná osoba: Timulák

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO


13. schůze rady města 22. 08. 2018

13/616/RM/18 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 04/002/18 hřbitov Václavice / Smlouvy

Rada města po projednání:

1/

schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č.sml. 04/002/18  na akci pod názvem „Oprava hřbitovní zdi – hřbitov Václavice“, ze dne 25. 1. 2018 uzavřené mezi Městem Hrádek nad Nisou a firmou Durango  s.r.o., IČO: 49097091, se sídlem: Kopeckého 186, 460 14 Liberec 14, předmět dodatku je specifikace víceprací celková cena díla bude navýšena o cenu víceprací (po odečtení méně prací 2552.37 Kč s DPH), tedy o částku 2.109,4 Kč bez DPH.

2/

 ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění návrhu dodatku č. 1 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dokumentu a ukládá odboru OIaSM uveřejnit dodatek č. 1 na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Termín: 5.9.2018

Zodpovědná osoba: Prchlík

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

13/623/RM/18 – Jednání Fondu rozvoje Václavic a Uhelné / Ostatní

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí Zápis z jednání FRVU ze dne 15.8.2018

2) bere na vědomí stav finančních prostředků na účtu FRVU ve výši 3 714 987,44 Kč  ke dni 31.7.2018

3) doporučuje Zastupitelstvu města schválit:

  1. a) dotaci z Programu podpory pro rok 2018 ve výši 50 000 Kč panu K.L. na vybudování „ČOV pro RD“
  2. b) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z FRVU mezi Městem Hrádek nad Nisou apanem K.L. v souladu s Programem podpory pro rok 2018

4) doporučuje Zastupitelstvu města schválit:

  1. a) dotaci z Programu podpory FRVU pro rok 2018 ve výši 50 000 Kč paní I.Č. „Na napojení ČOV“
  2. b) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z FRVU mezi Městem Hrádek nad Nisou a paní I.Č. v souladu s Programem podpory pro rok 2018

5) doporučuje Zastupitelstvu města schválit:

  1. a) dotaci z Programu podpory FRVU pro rok 2018 ve výši 50 000 Kč manželům L.a F. B. na “ ČOV a splaškovou kanalizaci, vodní zdroj pro RD“
  2. b) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z FRVU mezi Městem Hrádek nad Nisou a manželi L. a F. B. v souladu s Programem podpory pro rok 2018

6) doporučuje Zastupitelstvu města schválit zakoupení 7 ks nádrží na pitnou vodu o objemu 1000 l pro obyvatele Václavic, kteří v současné době nemají dostatek pitné vody

Termín: 5.9.2018

Zodpovědná osoba: Doleželová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

13/628/RM/18 – Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 185/1, 187/2  a 2767 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) schvaluje zřízení  služebnosti  na p.p.č. 185/1, 187/2 a 2767   v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost zakládá právo uložení zemního kabelu NN a právo vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zemního kabelu NN na pozemku p.č. 185/1, 187/2 a 2767  v  k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou pro: ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV,  úplatně za cenu 18750 Kč bez DPH,

2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi smluvními stranami : ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV, zast. společ. ENERGOLAND s.r.o., se sídlem: Pardubická 18, 530 02 Srnojedy  IČO: 47472961 (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti) – úplatně dle GP č. 640-213/2018  za cenu 18750 Kč bez DPH,

3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.

Termín: 5.9.2018

Zodpovědná osoba: Černohorská

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

13/635/RM/18 – Směna pozemků v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit odstoupení od Směnné smlouvy č. 02/13/2016 s tím, že rozdíl z cen pozemků ve výši 9 420 Kč, který byl již uhrazen, bude vrácen žadatelce pod č.j. 536/2015.00

Termín: 5.9.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

13/636/RM/18 – Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 264/2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí žádost č.j. 4888 ze dne 9.7.2018 o prodej pozemku p.č. 264/2, trvalý travní porost, o výměře 164 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.

2) schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 264/2, trvalý travní porost, o výměře 164 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za minimální cenu 200 Kč/m2 bez DPH, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, formou obálkové metody s tím, že se výše uvedený pozemek nachází v přítomnosti významného krajinného prvku a  podmínky pro případné další využití (např.: umístění stavby) musí být projednány s dotčenými orgány státní správy (např. Povodí Labe s. p., atd.).

Termín: 5.9.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

13/642/RM/18 – Zveřejnění záměru propachtovat pozemek p.č. 279/1 v k.ú. Václavice u HnN / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí žádost č.j. 4887 ze dne 9.7.2018 na pacht pozemku p.č. 279/1, trvalý travní porost, o výměře 1 120 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.

2) schvaluje zveřejnění záměru propachtovat pozemek p.č. 279/1, trvalý travní porost, o výměře 1 120 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, tj. za 3 Kč/m2/rok na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.

Termín: 5.9.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

13/645/RM/18 – Ukončení Pachtovní smlouvy č. 13/026/16 a zveřejnění záměru propachtovat část p.p.č. 206/1 v k.ú. Václavice u Hrádku nN / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí žádost č.j. 3881 ze dne 28.5.2018 na ukončení Pachtovní smlouvy č. 13/026/16.

2) schvaluje ukončení Pachtovní smlouvy č. 13/026/16 uzavřené dne 13.12.2016 včetně všech jejích dodatků, na pronájem části pozemku p.č. 206/1, ostatní plocha, o výměře 890 m2 z celkových 3 049 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.

3) ukládá odboru OIaSM vypracovat Dohodu o ukončení Pachtovní smlouvy ke dni předání pozemku Městu Hrádek nad Nisou v souladu s bodem 2) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto dohodu uzavřít.

4) schvaluje zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 206/1, ostatní plocha, o výměře 890 m2 z celkových 3 049 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, tj. za 3 Kč/m2/rok na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.

Termín: 5.9.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO


12. schůze rady města 01. 08. 2018

12/581/RM/18 – Prodej části pozemku p.č. 2787 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí informaci OIaSM o otvírání obálek ze dne 16.7.2018.

2) doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 2787/3, zahrada, o výměře cca 196 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 2787 geometrickým plánem č. 627-206/2017 ze dne 2.1.2018) v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za cenu nabídnutou v obálkové metodě tj. 305 Kč/m2 bez DPH + 5 735 Kč – náklady na vypracování geometrického plánu, žadatelům ev.č. 4859/2018 (manželé Breznayovi), dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.

Termín: 22.8.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO


11. schůze rady města 18. 07. 2018

11/556/RM/18 – Odvolání proti usnesení ZM ke zveřejnění záměru prodeje st. pozemku č. 324 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí odvolání  proti usnesení ZM ke zveřejnění záměru prodeje st. pozemku č. 324 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou č.j. 4246/2018.

2) ukládá odboru OIaSM informovat žadatele o skutečnosti, že výše uvedený pozemek je druhem pozemku veden jako zastavěná plocha a nádvoří a neslouží jako veřejná přístupová komunikace a dále informovat žadatele o skutečnosti, že rozhodnutí zastupitelstva města není správním úkonem, proto nelze proti tomuto podat odvolání.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO


10. schůze rady města 20.6.2018

10/498/RM/18 – Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2774 a části pozemku p.č. 31 v k.ú. Václavice u Hrádku nN / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 2097 ze dne 15.3.2018 na prodej části pozemku p.č. 2774, ostatní plocha, komunikace, o výměře cca 6 m2 z celkových 1 268 m2 a části pozemku p.č. 31, trvalý travní porost, o výměře cca 148 m2 z celkových 384 m2 oba v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou
2) schvaluje zadání geometrického plánu na oddělení části pozemku p.č. 2774, ostatní plocha, komunikace, o výměře cca 6 m2 z celkových 1 268 m2 a části pozemku p.č. 31, trvalý travní porost, o výměře cca 148 m2 z celkových 384 m2 oba v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou dle návrhu odboru OIaSM.

3) schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2774, ostatní plocha, komunikace, o výměře, která  bude upřesněna na základě zpracovaného geometrického plánu za minimální cenu 200 Kč/m2 bez DPH a části pozemku p.č. 31, trvalý travní porost, o výměře, která  bude upřesněna na základě zpracovaného geometrického plánu v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za minimální cenu 50 Kč/m2 ,kdy k ceně budou připočteny náklady na vypracování geometrického plánu, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, formou přímého prodeje známému zájemci.
Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová M.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

10/502/RM/18 – Směna pozemků v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 877/2018 ze dne 29.1.2018 na směnu části pozemku p.č. 115/4 trvalý travní porost, o výměře cca 84 m2 ve vlastnictví žadatele za část pozemku p.č. 2780, ostatní plocha, komunikace, o výměře cca 58 m2 a část pozemku p.č. 110, ostatní plocha, o výměře cca 31 m2, ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.
2) odkládá další projednání směny do doby sejmutí zástavního práva z části pozemku ve vlastnictví žadatele, o výměře, která bude upřesněna na základě vypracovaného geometrického plánu.
Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová M.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO
10/505/RM/18 – Zásah do krajinného rázu Hrádecka – Větrný park Václavice  / Ostatní
Rada města po projednání:
i.     schvaluje předložení problematiky „zásahu do krajinného rázu Hrádecka“, související s větrným parkem Václavice, do zastupitelstva města, aby si vymínilo o dané záležitosti rozhodnout.
 
ii.     doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření návrhu smluvního dokumentu tzv. TERM SHEETu , který je dohodou ohledně platby za zásah do krajinného rázu Hrádecka a týkajícího se podmínek konečné smlouvy ve věci tohoto zásahu souvisejícího s větrným parkem Václavice.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Timulák J.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

9. řádná schůze rady města 6.6.2018

9/442/RM/18 – Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 2771/2 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje zřízení  služebnosti  na p.p.č. 2771/2  v k.ú.  Václavice u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost  zakládá právo uložení zemního kabelu NN a právo vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zemního kabelu NN na pozemku p.č. 2771/2 v  k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou pro: ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV,  úplatně za cenu 5250 Kč bez DPH, 

2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi smluvními stranami : ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV, zast. společ. ELMOS Liberec s.r.o., se sídlem: Ševčíkova 982, 460 06 Liberec  IČO: 47780126 (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti) – úplatně dle GP č. 637-4023/2018 za cenu 5250 Kč bez DPH,

3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Černohorská N.
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1
SCHVÁLENO

9/445/RM/18 – Pronájem pozemku p.č. 264/2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje pronájem pozemku p.č. 264/2, trvalý travní porost, o výměře 164 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, žadateli, za účelem údržby a sekání trávy, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za cenu 0,1 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Smlouvy o nájmu pozemku v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení s účinností od 1.7.2018 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová M.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO
9/450/RM/18 – Prodej pozemku p.č. 363 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 363, trvalý travní porost, o výměře 1 179 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za cenu 50 Kč/m2 bez DPH, tj. za celkovou cenu 58 950 Kč, žadateli, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15 s tím, že bude předem splněna podmínka zaplacení jistoty v souladu se zveřejněním č.j. OIaSM/5714/2018-BAM.
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová M.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO
10/505/RM/18 – Zásah do krajinného rázu Hrádecka – Větrný park Václavice  / Ostatní
Rada města po projednání:
i.     schvaluje předložení problematiky „zásahu do krajinného rázu Hrádecka“, související s větrným parkem Václavice, do zastupitelstva města, aby si vymínilo o dané záležitosti rozhodnout.
 
ii.     doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření návrhu smluvního dokumentu tzv. TERM SHEETu , který je dohodou ohledně platby za zásah do krajinného rázu Hrádecka a týkajícího se podmínek konečné smlouvy ve věci tohoto zásahu souvisejícího s větrným parkem Václavice.
 
Termín: 20.6.2018
Zodpovědná osoba: Timulák J.
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

8. schůze rady města 23.5.2018

8/405/RM/18 – Zveřejnění záměru prodeje pozemku st.č. 324 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 3311 ze dne 2.5.2018 na prodej pozemku st.č. 324, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 410 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.
2) doporučuje zastupitelstvu města neschválit zveřejnění záměru prodeje pozemku  st.č. 324, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 410 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou z důvodu budoucího využití pozemku osadním výborem a občanů Uhelné.
Termín: 6.6.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO


7. schůze rady města 9.5.2018
7/333/RM/18 – Prodej části st. pozemku č. 181/2 v k.ú. Václavice u Hrádku nN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí informaci OIaSM o otvírání obálek ze dne 11.4.2018.
2) doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 3335 , ostatní plocha, o výměře 253 m2 (pozemek oddělen ze st. pozemku č. 181/2, zastavěná plocha a nádvoří, dle geometrického plánu č. 635-5/2018 ze dne 25.1.2018) v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za nabídnutou cenu 245 Kč/m2 s DPH + 5 500 Kč – náklady na vypracování geometrického plánu, tj. za celkovou kupní cenu 67 485 Kč s DPH, panu Martinu Masákovi, bytem Sametová 714, 460 06 Liberec 6, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/337/RM/18 – Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2787 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 3023 ze dne 17.4.2018 o prodej části pozemku p.č. 2787, zahrada, o výměře cca 326 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.
2) bere na vědomí žádost č.j. 3024 ze dne 17.4.2018 o prodej části pozemku p.č. 2787, zahrada, o výměře cca 326 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.
3) revokuje usnesení Rady města č. 15/724/RM/17 v bodě 3)
3) schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2787/3, zahrada, o výměře cca 196 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 2787 geometrickým plánem č. 627-206/2017 ze dne 2.1.2018) v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za minimální cenu 200 Kč/m2 bez DPH + 5 735 Kč – náklady na vypracování geometrického plánu, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, formou obálkové metody s tím, že budou respektovány podmínky stanovené od Povodí Labe s.p., provozní správy Liberec.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1 /
SCHVÁLENO

7/339/RM/18 – Prodej pozemku p.č. 363 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1)  bere na vědomí žádost č. j. 3055 ze dne 18.4.2018 na prodej pozemku p.č. 363, trvalý travní porost, o výměře 1 179 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou
2) doporučuje Zastupitelstvu města revokovat usnesení ze dne 25.10.2017 č. 8/159/ZM/17 z důvodu úmrtí žadatele.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/342/RM/18 – Čerpání fin. rezerv na sanaci a rekultivaci ZAPA beton a.s. pro rok 2018 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje žadateli firmě ZAPA beton a.s., IČ: CZ25137026 se sídlem Vídeňská 495, 142 00 Praha 4, čerpání finančních rezerv na rekultivaci a sanaci pozemků dotčených vlivem dobývání v dobývacích prostorech Václavice II v celkové výši 750.000,- Kč pro rok 2018 v souladu a podle „ Plánu rekultivace DP Václavice II-plocha rozšíření“ , který byl zpracován 2/2012 a schválen Krajským úřadem Libereckého kraje , Odborem životního prostředí a zemědělství dne 29.6.2012 čj. KULK32510/2012 sp.zn. OŽPZ 751/2012 a OBÚ pro území krajů Libereckého a Vysočina dne 29.1.2013 čj. SBS 41820/2012.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO


6. schůze rady města 11.4.2018

06/283/RM/18 – Souhlas s dopravním omezením – Silniční cyklistický závod Okolo 80 dubů – 2. ročník / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání souhlasí s s částečným dopravním omezením na území katastru Města Hrádek nad Nisou za účelem pořádání 2. ročníku Silničního cyklistického závodu Okolo 80 dubů v termínu 26.5.2018 v době mezi 12:00 – 17:00 hodin v místě po komunikacích v katastru obce Václavice (2713) a dále souhlasí s vedením jednosměrné objízdné trasy od mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/35 po křižovatku se silnicí 2712 (na Pekařku) a dále úsek silnice 2712 z Václavic přes Pekařku do Bílého Kostela a pověřuje starostu podpisem příslušného souhlasu.
Termín: 25.4.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

06/293/RM/18 – Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 264/2 v k.ú. Václavice u HnN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 1300 ze dne 14.2.2018 na pronájem pozemku p.č. 264/2, trvalý travní porost, o výměře 164 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.
2) schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 264/2, trvalý travní porost, o výměře 164 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za účelem údržby a sekání trávy, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za cenu 0,1 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
Termín: 25.4.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO


3. mimořádná schůze rady města 28.3.2018

3mim/028/RM/18 – Vyjádření k projektovému záměru – Revitalizace aleje staré Drážďanské cesty  (Václavice p.p.č. 2768/4) / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání nemá námitek k realizaci projektu Revitalizace aleje staré Drážďanské cesty dle předložené PD zpracované Ing. Martin Dušek, PF Agency s.r.o., Husova 986/89, 463 01 Liberec realizované investorem Ing. Štěpánem Brodským za podmínky, že dotčené pozemky ve vlastnictví města p.č. 2748/4, 1614/3 a 2926 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou budou uklizeny a uvedeny do původního stavu a bude zachováno jejich stávající využití a průjezd pro lesní a zemědělskou techniku a dále vytěžená dřevní hmota ze stromů na pozemcích ve vlastnictví města zůstane majetkem Města Hrádek nad Nisou.
Termín: 28.3.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2/
SCHVÁLENO


5. schůze rady města 21.3.2018

05/250/RM/18 – Pronájem pozemku p.č. 81 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje pronájem pozemku p.č. 81, ostatní plocha, o výměře 340 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou za účelem údržby a sekání trávy, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za cenu 0,1 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku s tím, že se jedná o pronájem bez možnosti umístění oplocení.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Nájemní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení s účinností od 1.4.2018 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 21.3.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

05/256/RM/18 – Zveřejnění záměru propachtovat soubor pozemků st.č. 324 a st.č. 325 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 1877 ze dne 7.3.2018 na pronájem pozemků st.č. 324, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 410 m2 a st.č. 325, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 507 m2 vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.
2) neschvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemků st.č. 324, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 410 m2 a st.č. 325, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 507 m2 vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.
Termín: 21.3.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO


4. schůze rady města 7.3.2018

04/169/RM/18 – Žádost o sponzorský dar na péči o opuštěné a nalezené kočky / Ostatní
Rada města po projednání schvaluje poskytnutí daru ve výši 10 000,- Kč pro sdružení ANIMAL’S OS, se sídlem Ke Krči 1038/5, 140 00 Praha s depozitem v části obce Hrádek nad Nisou, Václavice a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.
Termín: 7.3.2018
Zodpovědná osoba: Krňáková Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: 1/ Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

04/193/RM/18 – Bod 1.1 DK z 29.1.2018 / Doprava
Rada města po projednání schvaluje umístění rozhledového zrcadla dle projektové dokumentace  na komunikaci III/2751 a křižovatce Pekařka x Václavice.
Termín: 7.3.2018
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO


2. zasedání zastupitelstva města 21.2.2018

02/025/ZM/18 – Prodej pozemku p.č. 185/5 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání:
1) schvaluje prodej pozemku p.č. 185/5, zahrada, o výměře 154 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za cenu nabídnutou v obálkové metodě 200 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 30 800 Kč bez DPH, manželům Heleně a Zdeňkovi Korbelářovým, bytem Václavice 335, 463 34 Hrádek nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, s tím, že budou respektovány podmínky vyplývající ze stanoviska Povodí Labe s.p.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 21.2.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/p. Červená, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Poláček, Mgr. Prchlíková, p. Sklenář, p. Vinklárek, MUDr. Pavlová, MUDr. Sekvard
SCHVÁLENO


3. schůze rady města 14.2.2018

03/080/RM/18 – Finanční dar od společnosti Hagal / Ostatní
Rada města po projednání souhlasí s přijetím finančního daru v celkové výši 3.000,- Kč na akci Masopust 2018 ve Václavicích od společnosti Hagal s.r.o. (IČ: 60276908) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/081/RM/18 – Finanční dar od společnosti Zapa beton / Ostatní
Rada města po projednání souhlasí s přijetím finančního daru v celkové výši 3.000,- Kč na akci Masopust 2018 ve Václavicích od společnosti ZAPA beton a.s.  (IČ: 25137026) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/098/RM/18 – Rozpočty osadních výborů 2018 a změna členů OV Uhelná / Osadní výbory, komise 
Rada města po projednání schvaluje:
a) předložený rozpočet OV Dolní Suchá ve výši 0 Kč v souladu s přílohou důvodové zprávy a částku 215 224 Kč, jejíž účel bude zaměřen zejména na pořízení infrastruktury v dané okrajové části a stanoven dodatečně,
b) předložený rozpočet OV Dolní Sedlo ve výši 15 477 Kč v souladu s přílohou důvodové zprávy a částku 100 235 Kč, jejíž účel bude zaměřen zejména na pořízení infrastruktury v dané okrajové části a stanoven dodatečně,
c) předložený rozpočet OV Václavice ve výši 39 572 Kč v souladu s přílohou důvodové zprávy a částku 301 721 Kč, jejíž účel bude zaměřen zejména na pořízení infrastruktury v dané okrajové části a stanoven dodatečně,
d) předložený rozpočet OV Uhelná ve výši 4 448 Kč v souladu s přílohou důvodové zprávy a částku 103 172 Kč, jejíž účel bude zaměřen zejména na pořízení infrastruktury v dané okrajové části a stanoven dodatečně,
e) předložený rozpočet OV Oldřichov na Hranicích ve výši 20 203 Kč v souladu s přílohou důvodové zprávy částku 238 156 Kč, jejíž účel bude zaměřen zejména na pořízení infrastruktury v dané okrajové části a stanoven dodatečně.
f) bere na vědomí ukončení členství paní Ivany Manové v OV Uhelná a návrh doplnění členů OV Uhelná panem Petrem Slavíkem, bytem Hrádek nad Nisou, Uhelná 44.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/144/RM/18 – Pacht pozemku p.č. 79/4 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje pacht pozemku p.č. 79/4, trvalý travní porost, o výměře 428 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, paní Lence Hartmanové, bytem Václavice 326, 463 34 Hrádek nad Nisou, za účelem využití jako zahrada, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za cenu 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Pachtovní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení s účinností od 1.3.2018 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/146/RM/18 – Změna ve smlouvě o nájmu pozemku č. 13/015/17 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/015/17 uzavřenou dne 16.10.2017 na pronájem části pozemku p.č. 206/1, ostatní plocha, o výměře cca 730 m2 z celkové výměry 3 049 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, kterou dojde k úpravě užívání uvedené části pozemku a to dočasným umístěním oplocení propachtované části pozemku po dobu trvání smlouvy a dále k úpravě výše nájemného z 2190 Kč na 2372 Kč.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/155/RM/18 – Prodej pozemku p.č. 185/5 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí informaci OIaSM o otvírání obálek ze dne 22.1.2018.
2) doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 185/5, zahrada, o výměře 154 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za cenu 200 Kč/m2, formou obálkové metody, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, s tím, že budou respektovány podmínky vyplývající ze stanoviska Povodí Labe s.p.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

03/161/RM/18 – Souhrnná zpráva o postupu a plnění podmínek Václavice – Zapa a.s.  / Smlouvy
Rada města po projednání bere na vědomí „Souhrnnou zprávu k 31.12.2017o postupu a plnění podmínek POPD na ucelené části ložiska v rozšířené ploše dobývacího prostoru Václavice II Uhelná“ dle uzavřené „ Smlouvy o kompenzaci hornické činnosti v rozšířeném dobývacím prostoru Václavice II“ mezi Městem Hrádek nad Nisou a Pískovnami Hrádek a.s., předloženou nástupnickou organizací ZAPA a.s., Vídeňská 495, IČO 25137026, Praha 4.
Termín: 14.2.2018
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO


1. zasedání zastupitelstva města 24.1.2018

01/009/ZM/18 – Prodej části pozemku p.č. 2792/5 v k.ú. Václavice u Hrádku nN/ Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání:
1) schvaluje prodej části pozemku p.č. 2792/5, ostatní plocha, komunikace, (z pozemku p.č. 2792/5 byl dle geometrického plánu č. 624-52/2017 ze dne 5.9.2017 oddělen pozemek 2792/7, ostatní plocha, komunikace, o výměře 93 m2) v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou za cenu 4 650 Kč + 8 687  Kč  – náklady na vypracování znaleckého posudku a geometrického plánu, tj. za celkovou kupní cenu 13 337 Kč, panu Ing. Petru Grofovi, bytem Václavice 268, 463 34 Hrádek nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Termín: 24.1.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:8/ p. Krejčík, p. Kudláček, Ing. Petr,
Mgr. Prchlíková, p. Půta, p. Sklenář, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO


2. schůze rady města 18.1.2018

02/065/RM/18 – Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 175/2 v k.ú. Václavice u HnN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 8348 ze dne 5.12.2017 na prodej pozemku p.č. 175/2, zahrada, o výměře 297 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.
2) ukládá odboru OIaSM informovat žadatele o nepravosti podkladu a žádost vrátit žadateli s tím, že se jí bude Město Hrádek nad Nisou zabývat po doložení správných úředně ověřených podkladů.
Termín: 17.01.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

02/066/RM/18 – Zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 81 v k.ú. Václavice u HnN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 295 ze dne 9.1.2018 o pronájem pozemku p.č. 81, ostatní plocha, o výměře 340 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou za účelem údržby a sekání trávy.
2) schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 81, ostatní plocha, o výměře 340 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou za účelem údržby a sekání trávy, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za cenu 0,1 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
Termín: 17.01.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO


1. schůze rady města 10.1.2018

01/014/RM/18 – Vyjádření k realizaci záměrů – Meliorace, voda v krajině, ARR spol. s r.o. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost společnosti Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o., U Jezu 525/4, 460 01 Liberec (zastupující Liberecký kraj) ve věci vyjádření se k možnosti realizace opatření, jejichž cílem je zadržení vody v krajině, meliorace (tůně, mokřady, revitalizace toků, doplnění vhodné zeleně) a které se dotýkají městských pozemků,
2/ nemá námitek k navrhovanému záměru a jeho případné realizace jiným investorem na pozemcích p.č. 2107/4, 2244/5, 2447/3 vše k.ú. Václavice, kdy toto stanovisko není závazným vyjádřením ke konkrétní formě záměru pro potřebu jeho povolení dle stavebního zákona.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/022/RM/18 – Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 2771/13 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje zřízení  služebnosti  na p.p.č. 2771/13  k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost  zakládá právo uložení  kanalizační přípojky z ČOV, vstup a vjezd pro její provozování a udržování na pozemku p.č. 2771/13   k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníků  pozemku p.č. 27  – Manželé Benešovi František a  Ludmila, Václavice 298, Hrádek nad Nisou.
2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti  mezi smluvními stranami Manželé Benešovi František a  Ludmila, Václavice 298, Hrádek nad Nisou, (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti – úplatně dle GP č. 633-820/2017 za cenu 500 Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/023/RM/18 – Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 2766 a 1167/2 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje zřízení  služebnosti  na p.p.č.  2766 a 1167/2   k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost  zakládá právo uložení  kanalizační přípojky z ČOV, vstup a vjezd pro její provozování a udržování na pozemcích p.č.  2766 a 1167/2    k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníků st. pozemku č. 207  – Manželé Přibylovi Zdeněk a  Hana, Václavice 80, Hrádek nad Nisou.
2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti  mezi smluvními stranami Manželé Přibylovi Zdeněk a  Hana, Václavice 80, Hrádek nad Nisou, (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti – úplatně dle GP č. 626-69/2017 za cenu 500 Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.
Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

01/026/RM/18 – Prodej části pozemku p.č. 2792/5 v k.ú. Václavice u Hrádku nN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 2792/5, ostatní plocha, komunikace, (z pozemku p.č. 2792/5 byl dle geometrického plánu č. 624-52/2017 ze dne 5.9.2017 oddělen pozemek 2792/7, ostatní plocha, komunikace, o výměře 93 m2) v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou za cenu 4 650 Kč + 8 687  Kč  – náklady na vypracování znaleckého posudku a geometrického plánu, tj. za celkovou kupní cenu 13 337 Kč, panu Ing. Petru Grofovi, bytem Václavice 268, 463 34 Hrádek nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.

Termín: 10.1.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO