Výpis Zastupitelstvo Hrádek nad Nisou 2017

 

16. schůze rady města 4.10.2017

16/739/RM/17 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 04/024/16 ,,Vodovod Václavice“. / Smlouvy
Rada města po projednání:
Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č.sml. 04/024/16 na akci pod názvem Rozšíření těžby ložiska Turów – návrh opatření na systému zásobování pitnou vodou (etapa Ill. – lokalita Václavice)- vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DÚR ze dne 9.8 2016 uzavřené mezi Městem Hrádek nad Nisou a firmou Fiala Projekty s.r.o., Lečkova 1521/15, 149 00 Praha 4 IČO: 28997450, předmět dodatku řeší prodloužení termínu dokončení díla ke dni 6.10 2017 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dokumentu
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/746/RM/17 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 04/041/17 Hřiště Václavice. / Smlouvy
Rada města po projednání:
1/
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č.sml. 04/041/17  na akci pod názvem Hrádek nad Nisou – Multifunkční sportovní hřiště ve Václavicích 2017 ze dne 11. 9. 2017 uzavřené mezi Městem Hrádek nad Nisou a firmou Profil Plus s.r.o., se sídlem: Kašparova 478/4, 460 06 Liberec 6, IČ: 43225110, předmět dodatku je specifikace méně a víceprací, celková cena díla bude ponížena o výsledný rozdíl méně prací a víceprací  (po odečtení výsledného rozdílu – 361.877,93 Kč s DPH), tedy o částku – 299.072,67 Kč bez DPH.
2/
ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění návrhu dodatku č. 1 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dokumentu a ukládá odboru OIaSM uveřejnit dodatek č. 1 na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/766/RM/17 – Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/062/14 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/062/14 uzavřenou dne 25.2.2014 na pronájem části pozemku p.č. 2779, ostatní plocha, o výměře cca 134 m2 z celkových 385 m2 a na část pozemku p.č. 115/1, zahrada, o výměře cca 26 m2 z celkových 2 409 m2 oba v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, kterou dojde k úpravě účelu uvedeného ve smlouvě.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/769/RM/17 – Pacht části p.p.č. 206/1 v k.ú. Václavice u HnN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje pacht části pozemku p.č. 206/1, ostatní plocha, o výměře cca 730 m2 z celkové výměry 3 049 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, panu Janu Lhotákovi, bytem Václavice 330, 463 34 Hrádek nad Nisou, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, tj. za 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Pachtovní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení s účinností od 1.11.2017 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

16/771/RM/17 – Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/044/12 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/044/12 na pronájem pozemku p.č. 1167/2, zahrada, o výměře 889 m2 a části pozemku p.č. 2766, ostatní plocha, komunikace, o výměře 190 m2 z celkových 621 m2 oba v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, kterou dojde k úpravě doby trvání nájmu s účinností od 1.8.2017 do 31.7.2022.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení, s účinností od 1.8.2017 do 31.7.2022 a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/772/RM/17 – Prodej pozemku p.č. 363 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí informaci OIaSM o otvírání obálek ze dne 18.9.2017.
2) doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 363, trvalý travní porost, o výměře 1 179 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za cenu 50 Kč/m2 bez DPH, tj. za celkovou cenu 58 950 Kč, panu Vilému Mlejneckému, bytem Březová 15, 466 02  Jablonec nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

16/774/RM/17 – Prodej pozemku p.č. 907/4 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí zprávu OIaSM o výsledku otvírání obálek ze dne 18.9.2017.
2) ukládá OIaSM pozemek p.č. 907/4, trvalý travní porost, o výměře 908 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou  dále nabízet k prodeji.
Termín: 4.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO


9. mimořádná schůze rady města 30.8.2017

9mim/068/RM/17 – Vyhodnocení VZMR/2017/611 Hrádek n. N. – Multifunkční sportovní hřiště ve Václavicích / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/
bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené hodnotící komisí, které je zaznamenáno v Protokole o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 25.08.2017 pro veřejnou zakázku zadanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, vedenou zadavatelem pod evid. číslem: VZMR/2017/611 s názvem: Hrádek nad Nisou – Multifunkční sportovní hřiště ve Václavicích 2017
b/
schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením hodnotící komise pro realizaci veřejné zakázky, vedené zadavatelem pod evid. číslem VZMR/2017/611 s názvem: Hrádek nad Nisou – Multifunkční sportovní hřiště ve Václavicích 2017“ a schvaluje vítězného uchazeče (dodavatele), resp. schvaluje nabídku uchazeče: Profil Plus s.r.o., se sídlem
Dlouhý Most 15, 463 12 Dlouhý Most, IČ:43225110, za celkovou cenu 2.030 938,14 Kč s DPH (1.678.461,27 Kč bez DPH) dle podané nabídky.
c/
pověřuje odbor OIASM, dopracovat a projednat s vítězným uchazečem konečný návrh smlouvy v souladu s podmínkami zadávacího řízení a podmínkami poskytovatele dotace, a dále pověřuje starostu města podpisem konečného znění smlouvy.
d/
ukládá odboru OIASM provést zveřejnění uzavřené smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30.8.2017
Zodpovědná osoba: Nývlt Pavel
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2/
SCHVÁLENO


13. schůze rady města 9.8.2017

13/614/RM/17 – SoBS o zřízení služebnosti 2771/2 k.ú.Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1)  schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  na stavbu “ č. IV-12-4015674 přípojka NN p.p.č. 1536/3″  na p.p.č. 2771/2 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou – mezi smluvními stranami ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IČO 24729035 zast. ELMOS LIBEREC s.r.o., se sídlem Ševčíkova 982, 460 06 Liberec 6 IČO 47780126 (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný ze služebnosti) úplatně za cenu 250  Kč/bm bez DPH,
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 5 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2
SCHVÁLENO

13/615/RM/17 – SoBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 234 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření  budoucí smlouvy o zřízení služebnosti  na stavbu „plynové  přípojky k č.p. 114“ na p.p.č. 234 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou – mezi smluvními stranami Město Hrádek nad  Nisou  (budoucí povinný ze služebnosti) a Holubová Lenka, bytem Václavice 114, 463 34 Hrádek nad Nisou  (budoucí oprávněný ze služebnosti) – úplatně  za cenu 500,- Kč bez DPH,
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 5 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2
SCHVÁLENO

13/631/RM/17 – Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 907/4 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 4007 ze dne 31.5.2017 na prodej pozemku p.č. 907/4, trvalý travní porost, o výměře 908 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.
2) schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 907/4, trvalý travní porost, o výměře 908 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za cenu 242 Kč/m2 s DPH, formou obálkové metody, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15 za účelem výstavby montovaného rodinného domku s tím,  že k pozemku bude zřízeno předkupní právo jako právo věcné ve prospěch Města Hrádek nad Nisou.
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 5 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2
SCHVÁLENO

13/632/RM/17 – Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 185/5 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 3754 ze dne 22.5.2017 na prodej pozemku p.č. 185/5, zahrada, o výměře 154 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.

2) odkládá projednávání zveřejnění záměru prodeje pozemku 185/5, zahrada, o výměře 154 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou do doby zajištění stanoviska Povodí Labe s.p. k uvedenému záměru.
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 5 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2
SCHVÁLENO

13/633/RM/17 – Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 363 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 3825 ze dne 24.5.2017 na prodej pozemku p.č. 363, trvalý travní porost, o výměře 1 179 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.
2) schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 363, trvalý travní porost, o výměře 1 179 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za cenu 50 Kč/m2, formou obálkové metody, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 5 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2
SCHVÁLENO

13/634/RM/17 – Zveřejnění záměru změny ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/044/12 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 4052 ze dne 5.6.2017 na změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/044/12 uzavřené dne 6.8.2012.
2) schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvu o nájmu pozemku č. 13/044/12 uzavřenou dne 6.8.2012 na pronájem pozemku p.č. 1167/2, zahrada, o výměře 889 m2 a části pozemku p.č. 2766, ostatní plocha, komunikace, o výměře 190 m2 z celkových 621 m2 oba v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, kterou dojde k úpravě doby trvání nájmu s účinností od 1.8.2017 do 31.7.2022.
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1
SCHVÁLENO

13/641/RM/17 – Zveřejnění záměru změny ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/062/14 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 4960 ze dne 13.7.2017 na změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/062/14 uzavřené dne 25.2.2014.
2) schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvu o nájmu pozemku č. 13/062/14 uzavřenou dne 25.2.2014 na pronájem části pozemku p.č. 2779, ostatní plocha, o výměře cca 134 m2 z celkových 385 m2 a na část pozemku p.č. 115/1, zahrada, o výměře cca 26 m2 z celkových 2 409 m2oba v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, kterou dojde k úpravě účelu smlouvy.
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1
SCHVÁLENO

13/642/RM/17 – Zveřejnění záměru propachtovat část p.p.č. 206/1 v k.ú. Václavice u HnN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 4787 ze dne 3.7.2017 o ukončení nájemní smlouvy č. 13/14/2016 uzavřené dne 19.10.2016 na pronájem části pozemku p.č. 206/1, ostatní plocha, o výměře cca 730 m2 z celkové výměry 3 049 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.
2) bere na vědomí žádost č.j. 4619 ze dne 26.6.2017 o pronájem části pozemku p.č. 206/1, ostatní plocha, o výměře cca 730 m2 z celkové výměry 3 049 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.
3) schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 13/14/2016 uzavřené dne 19.10.2016 na pronájem části pozemku 206/1, ostatní plocha, o výměře cca 730 m2 z celkové výměry       3 049 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou
4) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu pozemku s datem ukončení 31.8.2017 a pověřuje starostu města tuto dohodu uzavřít.
5) schvaluje zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 206/1, ostatní plocha, o výměře cca 730 m2 z celkové výměry 3 049 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, tj. za 3 Kč/m2/rok na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
Termín: 23.8.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1
SCHVÁLENO


12. schůze rady města 12.7.2017

12/531/RM/17 – Čerpání rezervního fondu MŠ Donín / Školství
Rada města po projednání schvaluje čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola, Hrádek nad Nisou – Donín, Rybářská 36, příspěvková organizace (IČ: 70983208) v celkové maximální výši 68.912,0-Kč na úhradu dodavatelské faktury za nábytek do budov MŠ Donín a MŠ Václavice.
Termín: 12.7.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO


11. schůze rady města 21.6.2017

11/501/RM/17 – Bod 1.4 – Dopravní komise z 5.6.2017 / Doprava
Rada města po projednání schvaluje umístění přenosné dopravní značky B4 (zákaz vjezdu nákladních vozidel) na komunikaci ve Václavicích od křížku dle návrhu.
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

11/514/RM/17 – SoBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 3091 a 3090/1 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření  budoucí smlouvy o zřízení služebnosti  na stavbu „Rozšíření těžby ložiska Turów – návrh opatření na systému zásobování pitnou vodou (etapa III. – lokalita Václavice).“ na p.p.č. 3091 a 3090/1  v k.ú. Václavice Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou – mezi smluvními stranami Město Hrádek nad  Nisou  (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Povodí Labe, s.p. IČO 70890005, Víta nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové  (budoucí povinný ze služebnosti) – úplatně  za cenu 30800 Kč bez DPH,
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Termín: 21.6.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO


10. schůze rady města 7.6.2017

10/430/RM/17 – Dopravně inženýrské opatření – Václavice – hřbitov / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje předložené DIO z 6.6.2017 pro komunikaci č.304c ve Václavicích pro období 12.6 – 13.6.2017 firmě EEH s.r.o. IČ:27274446
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO
10/434/RM/17 – Vstup a uložení sítí – vodovodní přípojka p.p.č. 3296/1 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 3548/2017 žadatelů Pleštil Pavel a Vladislav ve věci souhlasu s uložením vodovodní přípojky pro pozemek p.č. 3206/1 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou do pozemku p.č. 3296/1 ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou,
2/ souhlasí dle předložené projektové dokumentace „Hrádek nad Nisou – Václavice – Uhelná, pozemek p.č. 3206/1, vodovodní přípojka“ zpracované v 2/2017 Ing. Stanislavem Vyskočilem, autorizovaným inženýrem, se vstupem na pozemek a uložením vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty do pozemku p.č. 3296/1 ve vlastnictví města (účelová komunikace ÚK 121 s nezpevněným povrchem) za následujících podmínek:
a/ stavbou dotčený pozemek města bude uveden do původního stavu, v místě výkopu dostatečně zhutněn a urovnán,
b/ na předmětnou stavbu vodovodní připojky bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO
10/436/RM/17 – Vyjádření ke stavebnímu záměru – oplocení p.p.č. 185/2, k.ú. Václavice, Breznayovi / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 3795/2017 žadatelů manželů Breznayových, Václavice 316, 46334 Hrádek nad Nisou ve věci souhlasu s oplocením pozemku p.č. 185/2 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou ve vlastnictví žadatelů,
2/ souhlasí z titulu vlastníka sousedních pozemků p.č. 185/1 a p.č. 2787 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou s navrženým oplocením mezi pozemkem žadatelů a výše uvedenými pozemky ve vlastnictví města formou plotu s podezdívkou výšky do 50 cm a sloupky z prefabrikovaného betonu barva pískovcová do výšky 150 cm, výplň plotového pole železná mříž.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/438/RM/17 – SoBS o zřízení služšebnosti na p.p.č. 1661/3 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu „Rozšíření těžby ložiska Turów – návrh opatření na systému zásobování pitnou vodou (etapa III. – lokalita Václavice).“ na p.p.č. 1661/3 v k.ú. Václavice Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou – mezi smluvními stranami Město Hrádek nad Nisou (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Jandová Irena, Václavice 99, Hrádek nad Nisou (budoucí povinný ze služebnosti) – úplatně za cenu 500 Kč bez DPH,
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/439/RM/17 – SoBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 2768/1, 2768/2, 2770/1, 2771/1, 2773/1, 3012, 2791/1, 2791/2, 2792/1, 2760/1 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu „Rozšíření těžby ložiska Turów – návrh opatření na systému zásobování pitnou vodou (etapa III. – lokalita Václavice).“ na p.p.č. 2768/1, 2768/2, 2770/1, 2771/1, 2773/1, 3012, 2791/1, 2791/2, 2792/1, 2760/1 v k.ú. Václavice Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou – mezi smluvními stranami Město Hrádek nad Nisou (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Liberecký kraj IČO 70891508, U Jezu 642/2a, Liberec (budoucí povinný ze služebnosti) – úplatně za cenu 489500 Kč bez DPH,
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/440/RM/17 – SoBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 3296/1 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu „vodovodní přípojky k st.p.č. 317“ na p.p.č. 3296/1 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou – mezi smluvními stranami Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný ze služebnosti) a Pleštil Pavel a Pleštil Ladislav, oba bytem Chotyně 121, 463 34 Hrádek nad NIsou (budoucí oprávněný ze služebnosti) – úplatně za cenu 500,- Kč bez DPH,
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

10/467/RM/17 – Dražba souboru pozemků v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu odboru OIaSM o výsledku elektronické dražby souboru nemovitostí v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.
Termín: 7.6.2017
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO


9. schůze rady města 24.5.2017

9/394/RM/17 – Souhlas s dopravním omezením – Silniční cyklistický závod Okolo 80 dubů  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání souhlasí s s částečným dopravním omezením na území katastru Města Hrádek nad Nisou za účelem pořádání Silničního cyklistického závodu Okolo 80 dubů v termínu 28.5.2017 v době mezi 13:00 – 17:00 hodin v místě po komunikacích v katastru obce Václavice (2713) a dále souhlasí s vedením jednosměrné objízdné trasy z Václavic do Hrádku nad Nisou po trase Václavice – Pekařka – Bílý Kostel nad Nisou – Dolní Suchá – Chotyně – Hrádek nad Nisou (č. 2712, 2711).
Termín: 24.5.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

9/403/RM/17 – Vrácení souboru pozemků p.č. 172 a p.č. 174 vše v k.ú. Václavice u HnN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č. 3001991741 ze strany SPÚ, kdy na základě této smlouvy se nabyvatelem pozemků p.č. 172, ostatní plocha, o výměře 762 m2 a p.č. 174, vodní plocha, o výměře 551 m2 oba v k.ú. Václavice u Hrádku n/N stane ČR – Státní pozemkový úřad IČ 1312774 se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.
Termín: 24.5.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

9/406/RM/17 – Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 279/1 v k.ú. Václavice u Hrádku nN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 2949 ze dne 20.4.2017 na prodej části pozemku p.č 279/1, trvalý travní porost, o výměře cca 1000 m2 z celkových 2120 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou za účelem zřízení nutného zázemí k rekreačnímu domku.
2) schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku 279/1, trvalý travní porost, o výměře cca 1000 m2, v k.ú. Hrádek nad Nisou, za minimální cenu 242 Kč/m2 s DPH, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, formou obálkové metody.
Termín: 24.5.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO


8. schůze rady města 10.5.2017

8/342/RM/17 – SoBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 3079 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření  budoucí smlouvy o zřízení služebnosti  na stavbu „Rozšíření těžby ložiska Turów – návrh opatření na systému zásobování pitnou vodou (etapa III. – lokalita Václavice).“ na p.p.č. 3079 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou – mezi smluvními stranami Město Hrádek nad  Nisou  (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Jiří Svoboda, Václavice 32, Hrádek nad Nisou a Alexandra Cermanová, Nová Ves nad Nisou 474, 468 27 Nová Ves nad Nisou  (budoucí povinný ze služebnosti) – úplatně  za cenu 2450 Kč bez DPH,
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Termín: 10.5.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

8/347/RM/17 – Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 2771/13 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje zřízení  služebnosti  na p.p.č. 2771/13  v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost  zakládá právo uložení zemního kabelu NN a právo vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zemního kabelu NN na pozemku p.č. 2771/13 v  k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou pro: ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV,  úplatně za cenu 1000 Kč bez DPH,
2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi smluvními stranami : ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV, zast. společ. BIMONT s.r.o., se sídlem: České mládeže 713/122, 460 08 Liberec  IČO: 47781262 (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti) – úplatně dle GP č. 618-59/2017 za cenu 1000 Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.
Termín: 10.5.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

8/359/RM/17 – Zrušení předkupního práva k pozemkům p.č. 85 a st. 470 v k.ú. Václavice u Hrádku nN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 3243 ze dne 4.5.2017 o zrušení předkupního práva k pozemku p.č. 85, zahrada, o výměře 659 m2 a pozemku st. 470, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 85 geometrickým plánem č. 620-39/2017 ze dne 4.4.2017) vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.
2) doporučuje Zastupitelstvu města vzdát se předkupního práva k pozemku p.č. 85, zahrada, o výměře 659 m2 a pozemku st. 470, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 85 geometrickým plánem č. 620-39/2017 ze dne 4.4.2017) vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.
Termín: 10.5.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/  Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

8/370/RM/17 – Dražba souboru pozemků v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání bere na vědomí zprávu odboru OIaSM o průběhu elektronické dražby souboru nemovitostí v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.
Termín: 10.5.2017
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO


4. mimořádná schůze rady města 19.4.2017

4mim/032/RM/17 – Dražba souboru pozemků v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1)stanovuje maximální možnou částku, která bude v elektronické veřejné dražbě Sp. zn. 015/EX 906/16-50 dne 26.4.2017 nabídnuta za pozemky p.č. 1914/2, ostatní plocha, o výměře 427 m2 , p.č. 1926/1, vodní plocha, o výměře 29 116 m2, p.č. 1926/4, vodní plocha, o výměře 2 691 m2 , p.č. 1941/1, trvalý travní porost, o výměře 3 135 m2 , p.č. 2011/2, ostatní plocha, o výměře 251 m2 , p.č. 2974/8, ostatní plocha, komunikace, o výměře 88 m2 , p.č. 2974/9, ostatní plocha, komunikace, o výměře 86 m2 vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou  a to do finanční výše uvedené v důvodové zprávě, která je přílohou tohoto usnesení;
2)Pověřuje starostu města provedením jednotlivých příhozů do maximální výše v souladu s bodem 1) tohoto usnesení a podpisu dražebního protokolu.
Termín: 19.4.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

7. schůze rady města 12.4.2017

7/292/RM/17 – Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/26/2016 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 1934 ze dne 13.3.2017 na změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/26/2016 uzavřené dne 13.12.2016.
2) schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvu o nájmu pozemku č. 13/26/2016 uzavřenou dne 13.12.2016 na pronájem části „C“pozemku p.č. 206/1, ostatní plocha, o výměře cca 890 m2 z celkové výměry 3 049 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, kterou dojde k úpravě výše nájemného z 2670 Kč na 2810 Kč.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO


6. schůze rady města 22.3.2017

6/202/RM/17 – Rozpočet osadních výborů pro rok 2017 / Osadní výbory, komise
Rada města po projednání schvaluje:
a) čerpání předloženého rozpočtu OV Dolní Suchá ve výši 122 629 Kč v souladu s přílohou důvodové zprávy a rezervu ve výši 52 555,– Kč, jejíž účel bude stanoven dodatečně,
b) čerpání předloženého rozpočtu OV Dolní Sedlo ve výši 148 900 Kč v souladu s přílohou důvodové zprávy a rezervu ve výši 33 543 Kč, jejíž účel bude stanoven dodatečně,
c) čerpání předloženého rozpočtu OV Václavice ve výši 242 000 Kč v souladu s přílohou důvodové zprávy a rezervu ve výši 133 505 Kč, jejíž účel bude stanoven dodatečně,
d) čerpání předloženého rozpočtu OV Uhelná ve výši 144 815 Kč v souladu s přílohou důvodové zprávy,
e) čerpání předloženého rozpočtu OV Oldřichov na Hranicích ve výši 67 000 Kč v souladu s přílohou důvodové zprávy a rezervu ve výši 135 815 Kč, jejíž účel bude stanoven dodatečně.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/220/RM/17 – Vyjádření ke stavebnímu záměru – stavba RD, p.p.č. 15/1, k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 1573/2017 žadatele Ing. Kukly ve věci souhlasu s umístěním staveb rodinného domu a přístřešku pro 2 osobní automobily včetně provozního skladu na pozemku p.č. 15/1, k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou,
2/ souhlasí z titulu vlastníka sousedních pozemků p.č. 15/12 a 2773/12, k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou s umístěním staveb rodinného domu a přístřešku pro 2 osobní automobily včetně provozního skladu na pozemku p.č. 15/1, k.ú. tamtéž ve vlastnictví žadatele dle předložené dokumentace k výše uvedenému zodpovědný projektant Ing. Vítězslav Gregar, 1/2017.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/225/RM/17 – SoBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 2917 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření  budoucí smlouvy o zřízení služebnosti  na stavbu „Rozšíření těžby ložiska Turów – návrh opatření na systému zásobování pitnou vodou (etapa III. – lokalita Václavice).“ na p.p.č. 2917 v k.ú. Václavice Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou – mezi smluvními stranami Město Hrádek nad  Nisou  (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Kučerová Veronika, Andělohorská 204, Chrastava  (budoucí povinný ze služebnosti) – úplatně  za cenu 2600 Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

6/226/RM/17 – SoBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 115/4 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření  budoucí smlouvy o zřízení služebnosti  na stavbu „Rozšíření těžby ložiska Turów – návrh opatření na systému zásobování pitnou vodou (etapa III. – lokalita Václavice).“ na p.p.č. 115/4 v k.ú. Václavice Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou – mezi smluvními stranami Město Hrádek nad  Nisou  (budoucí oprávněný ze služebnosti) a manž. Ing. Drahomír a Jaroslava Fenclová, oba bytem: Na Pískovně 650/10,  Liberec 14  (budoucí povinný ze služebnosti) – úplatně  za cenu 1350 Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

 

6/229/RM/17 – Dražba souboru pozemků v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí dražební vyhlášku o dobrovolné elektronické dražbě pozemků p.č. 1914/2, ostatní plocha, o výměře 427 m2 , p.č. 1926/1, vodní plocha, o výměře 29 116 m2, p.č. 1926/4, vodní plocha, o výměře 2 691 m2 , p.č. 1941/1, trvalý travní porost, o výměře 3 135 m2 , p.č. 2011/2, ostatní plocha, o výměře 251 m2 , p.č. 2974/8, ostatní plocha, komunikace, o výměře 88 m2 , p.č. 2974/9, ostatní plocha, komunikace, o výměře 86 m2 vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.
2) bere na vědomí výši dražební jistoty 60 000 Kč, která je splatná do doby zahájení dražby a dále výši minimálních příhozů stanovených na 10 000 Kč.
3) doporučuje Zastupitelstvu města schválit účast na dražbě pozemků p.č. 1914/2, ostatní plocha, o výměře 427 m2 , p.č. 1926/1, vodní plocha, o výměře 29 116 m2, p.č. 1926/4, vodní plocha, o výměře 2 691 m2 , p.č. 1941/1, trvalý travní porost, o výměře 3 135 m2 , p.č. 2011/2, ostatní plocha, o výměře 251 m2 , p.č. 2974/8, ostatní plocha, komunikace, o výměře 88 m2 , p.č. 2974/9, ostatní plocha, komunikace, o výměře 86 m2 vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou., za účelem jejich získání do majetku města. Pozemky budou draženy dne 26.4.2017 a to jako celek, kdy nejnižší podání je stanoveno ve výši 600 000 Kč.
Termín: 22.3.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO


5. schůze rady města 8.3.2017

5/139/RM/17 – Darovací smlouva – Zdeněk Přibyl / Smlouvy
Rada města po projednání schvaluje poskytnutí daru ve výši 3.000 Kč  pro Zdeňka Přibyla, Václavice 80, 46334 Hrádek nad Nisou účelově vymezenou na provedení dendrologických prací na lípě provedených na pozemku žadatele a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Petrásková Kristýna
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO
5/164/RM/17 – SOBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 185/1, 187/2, 2767 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1)  schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  na stavbu “ č. IP-12-4006578/VB2 přípojka NN p.p.č. 186″  na p.p.č. 185/1, 187/2, 2767 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou – mezi smluvními stranami ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IČO 24729035 zast. ENERGOLAND spol. s r.o., se sídlem Pardubická 18, 530 02 Srnojedy IČO 47472961 (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný ze služebnosti) úplatně za cenu 250  Kč/bm bez DPH,
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/

5/167/RM/17 – SOBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 2773/12 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření  budoucí smlouvy o zřízení služebnosti  na stavbu „kanalizační  přípojky k domovní ČOV k p.p.č. 151“ na p.p.č. 2773/12 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou – mezi smluvními stranami Město Hrádek nad  Nisou  (budoucí povinný ze služebnosti) a Ing. Kukla Tomáš, bytem Dolní Suchá 4, 463 34 Hrádek nad NIsou (budoucí oprávněný ze služebnosti) – úplatně  za cenu 500,- Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

5/169/RM/17 – SOBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 2981 a 560/3 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření  budoucí smlouvy o zřízení služebnosti  na stavbu „Rozšíření těžby ložiska Turów – návrh opatření na systému zásobování pitnou vodou (etapa III. – lokalita Václavice).“ na p.p.č. 2981 a 560/3 v k.ú. Václavice Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou – mezi smluvními stranami Město Hrádek nad  Nisou  (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Státní pozemkový úřad IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 (budoucí povinný ze služebnosti) – úplatně  za cenu 10720 Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

5/180/RM/17 – Žádost o bezúplatný převod souboru pozemků  v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání
1) bere na vědomí zprávu odboru OIaSM o užívání souboru pozemků p.č. 104/2, ost. plocha, komunikace o výměře 130 m2, p.č. 278/2, trvalý travní porost, o výměře 26 m2 , p.č. 989/6, ost. plocha, komunikace o výměře 937 m2, p.č. 1561/3, ost. plocha, komunikace, o výměře 356 m2, p.č. 2799, ost. plocha, komunikace, o výměře 350 m2, p.č. 2806/2, ost. plocha, komunikace, o výměře 1 208 m2, p.č. 2850/3, ost. plocha, komunikace, o výměře 6 671 m2, p.č. 2859/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 6 899 m2 , p.č. 2929/2, ost. plocha, komunikace o výměře 1 118 m2, p.č. 2986, ost. plocha, komunikace, o výměře 239 m2 , p.č. 2989, ost. plocha, komunikace o výměře 485 m2 , p.č. 2990/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 9 m2, p.č. 2990/2, ost. plocha, komunikace, o výměře 16 m2, p.č. 2990/3, ost. plocha, komunikace, o výměře 18 m2, p.č. 3302, ost. plocha, komunikace, o výměře 1 283 m2 vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou vhodných k bezúplatnému převodu na Město Hrádek nad Nisou v souladu s vyjádřením Státního pozemkového úřadu č.j. 776 ze dne 31.1.2017.
2) doporučuje Zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod souboru pozemků p.č. 104/2, ost. plocha, komunikace o výměře 130 m2, p.č. 278/2, trvalý travní porost, o výměře 26 m2 , p.č. 989/6, ost. plocha, komunikace o výměře 937 m2, p.č. 1561/3, ost. plocha, komunikace, o výměře 356 m2, p.č. 2799, ost. plocha, komunikace, o výměře 350 m2, p.č. 2806/2, ost. plocha, komunikace, o výměře 1 208 m2, p.č. 2850/3, ost. plocha, komunikace, o výměře 6 671 m2, p.č. 2859/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 6 899 m2 , p.č. 2929/2, ost. plocha, komunikace o výměře 1 118 m2, p.č. 2986, ost. plocha, komunikace, o výměře 239 m2 , p.č. 2989, ost. plocha, komunikace o výměře 485 m2 , p.č. 2990/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 9 m2, p.č. 2990/2, ost. plocha, komunikace, o výměře 16 m2, p.č. 2990/3, ost. plocha, komunikace, o výměře 18 m2, p.č. 3302, ost. plocha, komunikace, o výměře 1 283 m2 vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou užívaných jako komunikace, které jsou ve vlastnictví ČR a se kterými má právo hospodařit Státní pozemkový úřad IČ 1312774 se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.
Termín: 8.3.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO


4. schůze rady města 8.2.2017

4/118/RM/17 –  Vstup a uložení sítí – přípojka NN, Václavice p.p.č. 186, Energoland spol. s r.o. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 765/2017 žadatele společnosti Energoland spol. s r.o., IČO: 47472961 zastupující na základě plné moci investora ČEZ Distribuce a.s., ve věci povolení k umístění inženýrských sítí v silničním pozemku – stavba „LB_Václavice p.p.č. 186, přípojka NN“,
2/schvaluje uložení kabelové přípojky NN do pozemků p.č. 185/1, 187/2, 2767, k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou ve vlastnictví města (účelová komunikace ÚK127) dle předložené koordinační situace stavby IP-12-4006578 zpracované Energoland spol. s r.o. 8/2016 za následujících podmínky:
a/ pozemky ve vlastnictví města dotčené stavbou budou po ukončení prací bez zbytečných odkladů uvedeny do původního stavu, povrch vozovky komunikace bude po zhutnění podkladových vrstev opraven dle původního materiálu,
b/na předmětnou stavbu bude uzavřena s Městem Hrádek nad Nisou smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě.
Termín: 8.2.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

4/122/RM/17 – Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 3296/1 a 3300 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:
1) schvaluje zřízení  služebnosti  na p.p.č. 3296/1 a 3300  v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost  zakládá právo uložení zemního kabelu NN a právo vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zemního kabelu NN na pozemcích p.č. 3296/1 a 3300 v  k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou pro: ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV,  úplatně za cenu 12750 Kč bez DPH,
2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi smluvními stranami : ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV, zast. společ. Energetická montážní společnost Liberec s.r.o., se sídlem: Budyšínská ul. 1294, 460 01 Liberec  IČO: 62743325 (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti) – úplatně dle GP č. 615-3562/2016  za cenu 12750 Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.
Termín: 8.2.2017
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO


3. zasedání zastupitelstva města 29.3.2017

3/048/ZM/17 – Dražba souboru pozemků v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání:
1) bere na vědomí dražební vyhlášku o dobrovolné elektronické dražbě pozemků p.č. 1914/2, ostatní plocha, o výměře 427 m2 , p.č. 1926/1, vodní plocha, o výměře 29 116 m2, p.č. 1926/4, vodní plocha, o výměře 2 691 m2 , p.č. 1941/1, trvalý travní porost, o výměře 3 135 m2 , p.č. 2011/2, ostatní plocha, o výměře 251 m2 , p.č. 2974/8, ostatní plocha, komunikace, o výměře 88 m2 , p.č. 2974/9, ostatní plocha, komunikace, o výměře 86 m2 vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.
2) schvaluje účast na elektronické dražbě pozemků p.č. 1914/2, ostatní plocha, o výměře 427 m2 , p.č. 1926/1, vodní plocha, o výměře 29 116 m2, p.č. 1926/4, vodní plocha, o výměře 2 691 m2 , p.č. 1941/1, trvalý travní porost, o výměře 3 135 m2 , p.č. 2011/2, ostatní plocha, o výměře 251 m2 , p.č. 2974/8, ostatní plocha, komunikace, o výměře 88 m2 , p.č. 2974/9, ostatní plocha, komunikace, o výměře 86 m2 vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za účelem jejich získání do majetku města. Pozemky budou draženy dne 26.4.2017 a to jako celek, kdy nejnižší podání je stanoveno ve výši 600 000 Kč se stanovením dražební jistoty 60 000 Kč, která je splatná do doby zahájení dražby a dále výši minimálních příhozů stanovených na 10 000 Kč.
3) pověřuje Radu města stanovením maximální možné částky, která bude v elektronické veřejné dražbě Sp.zn. 015/EX 906/16-50 dne 26.4.2017 nabídnuta za nemovitosti uvedené v bodě 1) tohoto usnesení.
Termín: 29.3.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: 2/ MUDr. Sekvard, p. Horák Nepřítomen: 5/ p. Farský, p. Krejčík, Kudláček, p. Půta, p. Sklenář
SCHVÁLENO

3/054/ZM/17 – Žádost o bezúplatný převod souboru pozemků  v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod souboru pozemků p.č. 104/2, ost. plocha, komunikace o výměře 130 m2, p.č. 278/2, trvalý travní porost, o výměře 26 m2 , p.č. 989/6, ost. plocha, komunikace o výměře 937 m2, p.č. 1561/3, ost. plocha, komunikace, o výměře 356 m2, p.č. 2799, ost. plocha, komunikace, o výměře 350 m2, p.č. 2806/2, ost. plocha, komunikace, o výměře 1 208 m2, p.č. 2850/3, ost. plocha, komunikace, o výměře 6 671 m2, p.č. 2859/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 6 899 m2 , p.č. 2929/2, ost. plocha, komunikace o výměře 1 118 m2, p.č. 2986, ost. plocha, komunikace, o výměře 239 m2 , p.č. 2989, ost. plocha, komunikace o výměře 485 m2 , p.č. 2990/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 9 m2, p.č. 2990/2, ost. plocha, komunikace, o výměře 16 m2, p.č. 2990/3, ost. plocha, komunikace, o výměře 18 m2, p.č. 3302, ost. plocha, komunikace, o výměře 1 283 m2 vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou užívaných jako komunikace, které jsou ve vlastnictví ČR a se kterými má právo hospodařit Státní pozemkový úřad IČ 1312774 se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.
Termín: 29.3.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:5/ p. Farský, p. Krejčík, Kudláček, p. Půta,
p. Sklenář
SCHVÁLENO


2/031/ZM/17 – Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 3332 v k.ú. Václavice u HnN / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 3332, ostatní plocha, o výměře 137 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za účelem zajištění parkování z důvodu blízkosti autobusové zastávky a zachování veřejného parkování.
Termín: 15.2.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 14/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:11/ p. Holata, Mgr. Jurková,
p. Kudláček, Ing. Mottl, MUDr. Pavlová, Mgr. Poláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop,  MUDr. Sekvard, p. Slezák, p. Vinklárek
SCHVÁLENO

2/032/ZM/17 – Vrácení souboru pozemků p.č. 172 a p.č. 174 vše v k.ú. Václavice u HnN / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje navrácení pozemků p.č. 172, ostatní plocha, o výměře 762 m2 a p.č. 174, vodní plocha, o výměře 551 m2, vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou do vlastnictví ČR se kterými má právo hospodařit Státní pozemkový úřad IČ 1312774 se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 z důvodu nevyužitelnosti pro Město Hrádek nad Nisou s přihlédnutím k poloze a druhu uvedených pozemků.
Termín: 15.2.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 14/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:11/ p. Holata, Mgr. Jurková,
p. Kudláček, Ing. Mottl, MUDr. Pavlová, Mgr. Poláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop,  MUDr. Sekvard, p. Slezák, p. Vinklárek
SCHVÁLENO


1/009/ZM/17 – Odkup pozemku p.č. 193 a pozemku 85/2 vše v k.ú. Václavice u HNN / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města  po projednání:
1) schvaluje odkup pozemků p.č. 193, zahrada, o výměře 541 m2 a pozemek 85/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m2, jehož součástí je stavba bez čp./če, jiná stavba vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, které jsou ve vlastnictví paní Karin Tůmové, za celkovou kupní cenu 200 000 Kč a náklady spojené s převodem nemovitostí, které činí 3 980 Kč  z účtu FRVÚ.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 25.1.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 15/ Proti: / Zdržel se: 1/ Ing. Mottl Nepřítomen:9/p. Červená, p. Horák, p. Holata,
p. Sklenář, p. Vinklárek,p. Kudláček, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová, p. Půta
SCHVÁLENO

 

Toto je výpis, který se týká jen Václavic, celé znění Zastupitelstva najdete na stránkách města zde